Záruka, reklamace a vrácení zboží ve 14denní lhůtě

 1. ZÁRUKA
  • Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou u zboží v záruční době 24 měsíců pro konečné spotřebitele. Pro podnikatele je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou u zboží v záruční době 6 měsíců.
  • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
  • Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou nebo skladováním výrobku.
 2. REKLAMACE
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Více Obchodní podmínky, bod 7. Práva z vadného plnění
  • Na bezplatnou opravu má kupující právo v případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit. Reklamaci lze uplatnit doručením zboží osobně nebo doporučeně poštou na adresu: WWW.KOTVA.CZ, a.s., Branická 1881/187, Krč, Praha 4, PSČ 14000. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.
  • Doručená reklamace je vyřizována bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
  • Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace a vystaví kupujícímu o rozhodnutí doklad. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku aneb má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  • Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu, popř. zboží zabalit do jiného vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je třeba přiložit dokument, který potvrdí, že bylo zboží zakoupeno v e-shopu MINCER.CZ a na základě kterého jsme schopni zboží identifikovat. K reklamaci je nutné přiložit i reklamační formulář, s uvedením popisu vady a návrh na způsob řešení reklamace (např. výměna zboží, vrácení peněz…).
  • Dokument ke stažení: Reklamační formulář e-shopu MINCER.CZ (.docx)
 3. VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14DENNÍ LHŮTĚ
  • Zákonného práva vrácení zboží ve 14denní lhůtě může využít kupující, pokud zboží koupil v e-shopu MINCER.CZ jako fyzická (soukromá) osoba (tedy nikoliv živnostník nebo právnická osoba). Právo na vrácení zboží vzniká kupujícímu při objednávce přes e-shop i při osobním odběru. Zboží je možné vrátit bez udání důvodu. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
  • Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho vzhledu a funkčnosti.
  • Možnost odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. V případě, že vrácení zboží v původním stavu a množství již není možné, (např. z důvodu zničeno nebo spotřebování zboží), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu jen kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží sníženou o částku odpovídající náhradě škody.
  • Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je prodávajícímu doručeno odstoupení od smlouvy spolu se zbožím. V případě odstoupení od smlouvy nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží prodávajícímu ani nárok na proplacení dopravného, bylo-li zboží doručeno přepravní společností.
  • Ke vrácenému zboží je nezbytné vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a na základě které jsme schopní identifikovat zboží.
  • Dokument ke stažení: Odstoupení od kupní smlouvy e-shopu MINCER.CZ (.docx)