Ochrana osobních údajů

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost WWW.KOTVA.CZ, a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, PSČ 14000, IČO: 257 80 905, 
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6023 (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou:
   • adresa: Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, PSČ 14000,
   • e-mail: obchod@mincer.cz.
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává tyto typy osobních údajů, které jste mu poskytl/a na základě vyplnění Vaší objednávky a nezbytné pro plnění smlouvy a níže specifikované další údaje:
   • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, fakturační a dodací adresa, akademický titul, datum narození, číslo bankovního účtu, informace o realizovaném obchodním styku (rezervace, objednávky, výdejky, faktury, uskladněné zboží a kontaktní historii (zaslané emaily a SMS). Dále v případě elektronického přístupu k e-shopu jsou zpracovávány následující údaje: IP adresa a soubory cookies).
   • Osobní údaje citlivé: žádné, pokud nejsou vysloveně zákazníkem neuvedeny při registraci nebo do objednávky,
   • Další údaje: údaje, které správce získává automaticky v souvislosti s využíváním e-shopu MINCER.CZ jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webovou stránku, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na e-shopu nakupujete nebo ne. Tyto údaje nám pomáhají zjišťovat soubory cookies, o jejichž používání jsme Vás informovali po Vašem příchodu na e-shop.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
   • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
   • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je:
   • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
   • plnění právních povinností vůči státu,
   • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 4. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje:
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
   • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
   • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
   • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
   • zajišťující marketingové služby.
  2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.
 6. Zpracovatelé osobních údajů
  1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
   • poskytovatel služby Upgates,
   • společnost Google LLC,
   • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 7. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na:
   • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
   • výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   • vznesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   • přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
   • odvolání souhlasu se zpracováním, a to písemně na adresu správce nebo elektronickou formou na e-mail správce, uvedený v čl. 1.2 těchto podmínek.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
 8. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 9. 11. 2022